24 Jul
24Jul

Hva er bærekraftige fond?

Bærekraftige fond, også kjent som ESG-fond, er investeringsfond som fokuserer på selskaper som opptrer ansvarlig når det gjelder miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. 

Disse fondene velger nøye ut selskaper som har en positiv innvirkning på samfunnet og miljøet, samtidig som de er lønnsomme for investorene. Målet er å investere i selskaper som tar bærekraftige beslutninger og har langsiktige strategier for å møte samfunnsutfordringer.

I dagens stadig mer bevisste samfunn har investeringer i bærekraftige fond blitt stadig mer populært blant investorer som ønsker å ta hensyn til miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring (ESG-faktorer) i sine investeringsbeslutninger.

 ESG-investeringer handler om å velge selskaper som tar ansvar for miljøet, samfunnet og god forretningsskikk. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva investering i bærekraftige fond innebærer, hvordan ESG-faktorer påvirker investeringsbeslutninger, og hvordan norske lover regulerer investeringer.

ESG-faktorer og investeringsbeslutninger

ESG-faktorer spiller en sentral rolle i investeringsbeslutninger for bærekraftige fond. Disse faktorene deles ofte inn i tre hovedkategorier:

Miljø (E - Environment): Dette omfatter selskapenes påvirkning på miljøet, som for eksempel klimagassutslipp, energiforbruk, vannforvaltning og avfallshåndtering. Fondene velger selskaper som har bærekraftige miljøpraksiser og arbeider for å redusere sin negative innvirkning på miljøet.

Sosiale forhold (S - Social): Sosiale faktorer inkluderer selskapenes behandling av ansatte, deres forhold til leverandører og samfunnsengasjement. Bærekraftige fond velger selskaper som respekterer menneskerettigheter, fremmer mangfold og likestilling, og har positive relasjoner til samfunnet.

Selskapsstyring (G - Governance): Dette omfatter selskapets ledelsesstruktur, etikk, transparens og aksjonærrettigheter. Fondene velger selskaper med gode styringspraksiser som tar ansvar for aksjonærene og er åpne om sine beslutninger.

Fordeler ved investering i bærekraftige fond

Å investere i bærekraftige fond har flere fordeler:

Positiv innvirkning: Investeringene bidrar til å støtte selskaper som tar ansvar for miljø og samfunn, og som arbeider for å løse globale utfordringer som klimaendringer og sosiale ulikheter.

Langsiktig lønnsomhet: Bærekraftige selskaper har ofte en langsiktig og stabil tilnærming til forretningsdrift, noe som kan gi bedre avkastning på lang sikt.

Risikostyring: Bærekraftige fond tar hensyn til ESG-faktorer, noe som kan redusere risikoen for investorene ved å unngå selskaper som er utsatt for miljømessige eller sosiale kontroverser.

Etisk investering: For mange investorer er det viktig å kunne investere i selskaper som er i tråd med deres personlige verdier og etiske overbevisninger.

Norske lover om investering

I Norge er investeringer regulert av flere lover og forskrifter. Når det gjelder bærekraftige investeringer, er det spesielt verd å merke seg lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven) og lov om årsregnskap (regnskapsloven). AIF-loven regulerer alternative investeringsfond, inkludert bærekraftige fond, og setter krav til hvordan disse fondene skal operere og forvaltes. Regnskapsloven krever at selskaper rapporterer ESG-informasjon i sine årsregnskaper, noe som gir investorer mer innsyn i selskapenes bærekraftige praksiser.

Oppsummering

Investering i bærekraftige fond gir investorer muligheten til å støtte selskaper som tar hensyn til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. ESG-faktorer spiller en viktig rolle i investeringsbeslutninger for bærekraftige fond, og norske lover om investering regulerer hvordan disse fondene opererer. Ved å velge bærekraftige investeringer kan investorer oppnå både økonomisk avkastning og positiv innvirkning på samfunnet og miljøet.

Kilder:

  1. Finansdepartementet - Lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven): [https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-32]
  2. Lovdata - Lov om årsregnskap (regnskapsloven): [https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56]
  3. Finans Norge - ESG og bærekraft: [https://www.finansnorge.no/banken/finansnaringens-ansvar-og-roller/baerekraft/]
  4. Norsk senter for samfunnsforskning - Bærekraftige investeringer i Norge: [https://samforsk.no/artikler/baerekraftige-investeringer-i-norge/]
Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.